Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Tehnisko tekstu tulkojums ir tehniska rakstura literatūras — tehnisko iekārtu katalogi, lietošanas instrukcijas, patenti, zinātniskie raksti — tulkojums no vienas valodas otrā.

“Valodu Serviss” veic tehniska rakstura tulkojumus no visām izplatītākajām pasaules valodām un uz tām. Šajā tulkošanas nozarē “Valodu Serviss” veiksmīgi darbojas jau ilgu laiku, sniedzot savus pakalpojumus plašam klientu lokam, tostarp daudzām starptautiskajām kompānijām.

Tehnisko tekstu tulkošanas īpatnības
Tehnisko tekstu tulkošana nozīmē, ka speciālistam, kas to veic, labi jāorientējas tulkojamā teksta tematikā un jāprot interpretēt tā būtību maksimāli precīzi un saprotami. Jāsaprot ne tikai speciālie termini, bet arī konteksts, kurā tie tiek lietoti.

Tehniskās literatūras tulkotājam jābūt arī padziļinātām valodas zināšanām un darba pieredzei ar tekstu. Veicot tehnisko tekstu tulkojumu, ir nepieciešams ne tikai pareizi izklāstīt oriģinālteksta būtību, bet arī saglabāt autora stilu.
“Valodu Serviss” speciālistiem ir liela pieredze tādu tekstu tulkošanā, kas saistīti ar dažādām tehniskā virziena jomām — no mašīnbūves līdz naftas un gāzes rūpniecībai, tāpēc teicama darbu izpildes kvalitāte ir garantēta.

Prasības tulkotājam
Mūsu kompānijā strādā īsti tehnisko tekstu tulkojuma profesionāļi, kuru kompetence atbilst šādām prasībām:

 • vismaz vienas valodas zināšanas tādā līmenī, kas ir nepieciešams oriģinālteksta izpratnei;
 • teicamas dzimtās valodas zināšanas, kas nodrošina nevainojamu teksta būtības izklāstu;
 • prasme izmantot papildu informācijas avotus;
 • terminoloģijas zināšanas abās valodās — kā dzimtajā, tā arī valodā, no kuras tiek veikts tulkojums;
 • labas zināšanas tehniskajā sfērā, uz kuru ir attiecināms tulkojamais teksts;
 • pietiekamas tehnisko tekstu tulkošanas veidu prasmes.

Profesionālo tulkojumu virzieni
“Valodu Serviss” speciālisti veic tehnisko tekstu tulkojumus šādos tematiskajos virzienos:

 • bioloģija, fizika, ķīmija, naftas ķīmija, ģeodēzija, materiālmācība;
 • kalnrūpniecības, ogļu ieguves, naftas un gāzes, celtniecības rūpniecības nozares, metalurģija un metālapstrādes iekārtas, tabakas rūpniecība un iekārtas;
 • mašīnbūve, autobūve, aviobūvniecība, kuģu būvniecība;
 • štancēšana, metināšana;
 • datoru iekārtas, programmnodrošinājums, IT, programmēšana;
 • enerģētika, energoapgāde;
 • elektroiekārtu montāža;
 • pazemes iekārtas;
 • tiltu būve;
 • ventilācijas sistēmas;
 • ekoloģija un attīrīšanas iekārtas.

Tulkošanas problēmas
Tehnisko tekstu tulkojums prasa skaidrību, izklāsta loģiskumu un, protams, avotteksta satura nodošanas precizitāti. Pēdējais nosacījums var tikt ievērots tikai tādā gadījumā, ja tehniskā teksta tulkošanas speciālistam ir izcilas nozares zināšanas un teicamas profesionālās prasmes darbā ar tehniskajiem tekstiem, kas vienmēr ir saistīts ar zināmām grūtībām.

Terminu tulkošana
Speciālās terminoloģijas pārpilnība ir viena no galvenajām tehniskās literatūras īpatnībām. Vārds, kas ir lietots tehniskajā tekstā, var būt daudznozīmīgs, tāpēc tā tulkošanai jāpiemeklē kontekstam adekvāta nozīme. Tādēļ tulkotājs obligāti izmanto specializētās vārdnīcas un rokasgrāmatas, meklē informāciju autoritāros interneta resursos.

Abreviatūru tulkojumi
Tehniskie tulkojumi ir piesātināti ar dažādiem saīsinājumiem un abreviatūrām. Apstiprinātie abreviatūru tulkojumi ir fiksēti arī nozaru vārdnīcās. Tulkotāja pienākums ir pareizi atšifrēt jaunas, nezināmas abreviatūras.

Dokumentu veidi
Viens no mūsu speciālistu darba prioritārajiem virzieniem — tehnisko dokumentu tulkošana. Mēs tulkojam:

 • patentu dokumentāciju;
 • projektu un normatīvo dokumentāciju;
 • ražošanas iekārtu un materiālu katalogus;
 • tehniskos aprakstus un izstrādājumu specifikācijas;
 • izstrādājumu tehniskās pases;
 • lietotāja rokasgrāmatas, iekārtas montāžas, palaišanas, remonta instrukcijas u. tml.