Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Tulku un tulkotāju profesionālās rīcības kodekss:

1. Precizitāte
Tulkiem/tulkotājiem vienmēr ir rūpīgi un objektīvi jāiztulko teksts noteiktajā valodā, neko neizlaižot un nepapildinot, ņemot vērā gan avota, gan mērķa valodas variācijas un īpatnības, kā arī saglabājot tulkojuma avota valodas nozīmi un stilu.

2. Kultūras īpatnību ievērošana — pieklājība
Tulkiem/tulkotājiem ir jāpārzina dažādu kultūru īpatnības un nianses un jāattiecas pret personu(-ām), kam tie sniedz pakalpojumu, ar cieņu.

3. Konfidencialitāte
Tulki/tulkotāji nedrīkst izpaust nekādu informāciju, kas izriet no viņu darba uzdevumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar, informāciju, kas iegūta, strādājot ar dokumentiem, kā arī citu rakstisku materiālu.

4. Informācijas atklāšana
Tulki/tulkotāji nedrīkst publiski pārrunāt, ziņot vai paust viedokli par informāciju, ar kuru tie saskārušies tulkojot, pat tādā gadījumā, ja šāda informācija nav noteikta kā konfidenciāla.

5. Diskriminācijas novēršana
Tulkiem/tulkotājiem vienmēr ir jābūt neitrāliem un objektīviem. Tulki/tulkotāji nedrīkst pieļaut diskrimināciju saistībā ar dzimumu, invaliditāti, rasi, ādas krāsu, izcelsmi, vecumu, sociāli ekonomisko vai izglītības statusu, kā arī reliģisko vai politisko pārliecību.

6. Pašvērtējums
Tulkiem/tulkotājiem ir precīzi un pilnībā jāapliecina sava sertifikācija, apmācība un pieredze.

7. Objektivitāte – interešu konflikts
Tulki/tulkotāji atklāj jebkuru īstu vai iespējamu interešu konflikta situāciju, kas varētu ietekmēt viņu objektivitāti, sniedzot pakalpojumu. Mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanas rezultātā ģimenes locekļiem vai draugiem var tikt pieļauts personas konfidencialitātes tiesību pārkāpums vai interešu konflikts.

8. Profesionālā rīcība
Tulkiem un tulkotājiem jābūt punktuāliem, ar atbilstošu sagatavotību, kā arī atbilstoši ģērbtiem, lai apģērbs nenovērstu citu personu uzmanību konkrētā situācijā.

9. Darbības joma
Tulki/tulkotāji nesniedz konsultācijas, padomus, kā arī nepauž personīgos viedokļus personām, kurām tie sniedz mutiskās/rakstiskās tulkošanas pakalpojumus, kā arī neiesaistās citās darbībās, kas var tikt uzskatītas par cita veida pakalpojumu, izņemot mutisko/rakstisko tulkošanu.

10. Ziņošana par darbības šķēršļiem
Tulki/tulkotāji vienmēr izvērtē savu spēju veikt mutisko/rakstisko tulkošanu. Ja tulkiem/tulkotājiem ir jebkādas šaubas par savu kompetenci, tiem ir nekavējoties jāinformē puses un jāatsakās no pakalpojuma veikšanas. Tulks/tulkotājs var atteikties no pakalpojuma veikšanas, kuru tad veic citi, atbilstošāki tulki/tulkotāji.

11. Profesionālā izaugsme
Tulki/tulkotāji pilnveido savas prasmes un zināšanas, pastāvīgi paaugstinot profesionālo kvalifikāciju, turpinot izglītošanos, kā arī savstarpēji sadarbojoties ar kolēģiem un speciālistiem attiecīgo jomu ietvaros.