Tulku un tulkotāju profesionālās rīcības kodekss

  • Precizitāte- Sniedzot klientam pakalpojumu rakstiskā tulkošana, tulkiem/tulkotājiem vienmēr ir rūpīgi un objektīvi jāiztulko teksts noteiktajā valodā, neko neizlaižot un nepapildinot, ņemot vērā gan avota, gan mērķa valodas variācijas un īpatnības, kā arī saglabājot tulkojuma no avota valodas nozīmi un stilu.
  • Kultūras īpatnību ievērošana – pieklājība- Tulkiem/tulkotājiem ir jāpārzina dažādu kultūru īpatnības un nianses, un jāattiecas pret personām, kurām tie sniedz tulkošanas pakalpojumus, ar cieņu.
  • Konfidencialitāte- Tulki/tulkotāji nedrīkst izpaust nekādu informāciju, kura izriet no viņu darba uzdevumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju, kura iegūta, strādājot ar dokumentiem, kā arī citu rakstisku materiālu.
  • Informācijas atklāšana- Tulki/tulkotāji nedrīkst publiski pārrunāt, ziņot vai paust viedokli par informāciju, ar kuru tie saskārušies tulkojot, pat tādā gadījumā, ja šāda informācija nav noteikta kā konfidenciāla.
  • Diskriminācijas novēršana- Tulkiem/tulkotājiem vienmēr ir jābūt neitrāliem un objektīviem. Tulki/tulkotāji nedrīkst pieļaut diskrimināciju saistībā ar dzimumu, invaliditāti, rasi, ādas krāsu, izcelsmi, vecumu, sociāli ekonomisko vai izglītības statusu, kā arī reliģisko vai politisko pārliecību.
  • Objektivitāte – Interešu konflikts- Tulki/tulkotāji atklāj jebkuru īstu vai iespējamu interešu konflikta situāciju, kura varētu ietekmēt viņu objektivitāti, sniedzot tulkošanas pakalpojumus.
  • Profesionālā rīcība- Tulkiem un tulkotājiem jābūt punktuāliem, ar atbilstošu sagatavotību, kā arī atbilstoši ģērbtiem, lai apģērbs nenovērstu citu personu uzmanību konkrētā situācijā.
  • Darbības joma- Tulki/tulkotāji nesniedz konsultācijas, padomus, kā arī nepauž personīgos viedokļus personām, kurām tie sniedz mutiskās/rakstiskās tulkošanas pakalpojumus, kā arī neiesaistās citās darbībās, kuras var tikt uzskatītas par cita veida pakalpojumu, izņemot mutisko/rakstisko tulkošanu.
  • Ziņošana par darbības šķēršļiem- Tulki/tulkotāji  vienmēr izvērtē savu spēju veikt mutisko/rakstisko tulkošanu. Ja tulkiem/tulkotājiem ir jebkādas šaubas par savu kompetenci, tiem ir nekavējoties jāinformē puses un jāatsakās no pakalpojuma veikšanas. Tulks/tulkotājs var atteikties no pakalpojuma veikšanas, kuru savukārt veic atbilstošāki tulki/tulkotāji.